W ramach osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania E - usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ "CENTRUM", SPZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE", SPZOZ "ZAODRZE" w Opolu.

Wartość całkowita projektu: 3 359 687,13 zł
Wartość dofinansowania: 2 855 734,06 zł


Podmiot Wartość całkowita Wartość dofinansowania
SPZOZ "CENTRUM" 1 249 401,13 zł 1 061 990,96 zł
SPZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" 1 067 865,00 zł 907 685,25 zł
SPZOZ "ZAODRZE" 1 042 421,00 zł 886 057,85 zł
RAZEM 3 359 687,13 zł 2 855 734,06 zł

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług medycznych w SPZOZ "Centrum", "Śródmieście", "Zaodrze" w Opolu oraz modernizacja infrastruktury informatycznej tych placówek poprzez zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i oprogramowania.
W wyżej wymienionych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej wdrożone zostanie oprogramowanie medyczne posiadające między innymi takie funkcje jak: gromadzenie niezbędnych danych pacjenta, ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych, pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ, scalanie pacjentów, zbiorcza archiwizacja pacjentów, podgląd harmonogramów pracy, dostęp do danych medycznych pacjenta, deklaracje, oświadczenia – dostęp do danych e-learningowych dla pacjenta, kolejki oczekujących, planowanie wizyt, wyszukiwanie rezerwacji, możliwości wydruku potwierdzenia rezerwacji, możliwości odwołania rezerwacji, dostęp do rejestru skierowań, recepty, wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail, ewidencja istotnych informacji
o stanie zdrowia, przebytych chorobach.

Wdrażane w ramach realizowanego projektu e-usługi obejmują:

 • I. Moduł e-rejestracja:,
 • Funkcjonalność w zakresie obsługi pacjentów dokonujących rejestracji za pomocą Internetu, w tym m.in.:
  - logowanie pacjenta za pomocą użytkownika i hasła lub e-PUAP lub podpisu elektronicznego;
  - możliwość wydruku potwierdzenia rezerwacji: data, godzina usługi, imię, nazwisko pacjenta, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta;
  - określanie liczby dni od zaplanowania badania do dostarczenia skierowania.
 • II. Moduł e-laboratorium:,
 • - informacje o dacie i rodzaju wykonanych badań;
  - możliwość wydruku potwierdzenia zarezerwowanych badań;
  - możliwość wybrania usług medycznych oferowanych przez przychodnię i opłacenie i opłacenie ich płatnościami on - line,
  a następnie informacja o nieprawidłowych wynikach.
 • III. Moduł e-komercja:
 • - możliwość opłacenia usług komercyjnych; - możliwość wygenerowania umowy na usługi komercyjne.
 • IV. Moduł e-numerki:
 • - generowanie szacowanej godziny przyjęcia.
 • . moduł e-learning:
 • - materiały edukacyjne dla pacjentów;
  - materiały edukacyjne dla personelu.
W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami szt. 1.00
Przestrzeń dyskowa serwerowni TB 4.88
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja szt. 9.00
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja szt. 18.00
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne szt. 3.00

Projekt wpłynie na poprawę dostępności, a także jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwiększy dostępność usług publicznych świadczonych on-line dla pacjentów przychodni.
Webmaster Admin | © All Rights Reserved.